Medezeggenschapsraad

vergaderdata
Voor de vergaderdata verwijzen wij u naar ons ouderportaal.
In de schoolagenda vindt u de momenten waarop de MR vergadering heeft.